CHIẾN TRANH, Bản Chất và Mục Đích - Trần Trung Chính

http://www.youtube.com/watch?v=uP_b7hjIxPc http://www.youtube.com/watch?v=_4k5ooMjUTQ http://www.youtube.com/watch?v=DB90Sus01T8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét