Nhận định về"Bên thắng cuộc" - NB Việt Thường

http://www.youtube.com/watch?v=pOS91m4ZBy4&list=UUZEmM5smjeF8ovpgaB34zMg&index=18  
http://www.youtube.com/watch?v=fuetmMAMjnc&list=UUZEmM5smjeF8ovpgaB34zMg&index=17  
http://www.youtube.com/watch?v=McGFAokUrfc&list=UUZEmM5smjeF8ovpgaB34zMg http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/12/viet-thuong-ngay-22-12-2012-nhan-inh-ve.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét